1. คุณสมบัติของผู้ที่จะขอใช้บริการ Internet Trading

เป็นลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายกับทางบริษัทฯ
เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการซื้อขายล่วง
หน้า วิธีการใช้ระบบรับคำสั่งหรือระบบการซื้อขายเพื่อการ
ซื้อขายล่วงหน้าผ่านอินเทอร์เน็ตพอสมควร

2. ขั้นตอนในการขอรับการใช้บริการสมัคร Internet Trading สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี

สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายกับทางบริษัทอยู่แล้ว
สามารถขอรับการใช้บริการในการซื้อขายล่วงหน้า
ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ในทันทีโดยยื่นความจำนงมาที่
เจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของลูกค้าอยู่ และทำ
บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาระหว่างนายหน้าซื้อขาย
ล่วงหน้ากับลูกค้าเพื่อทำการซื้อขายล่วงหน้าแทนลูกค้า
ว่าด้วยเรื่องการซื้อขายล่วงหน้าผ่านอินเทอร์เน็ต


สำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีซื้อขายกับทาง บริษัท
ทำตามขั้นตอนการเปิดบัญชีซื้อขายล่วงหน้า
(ดูรายละเอียดได้จากขั้นตอนในการเปิดบัญชีกับบริษัท)
พร้อมด้วยสัญญาระหว่างนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า
กับลูกค้าเพื่อการซื้อขายล่วงหน้าผ่าน อินเทอร์เน็ต

 

 

ความต้องการด้านฮาร์ดแวร์
ความต้องการขั้นต่ำมีดังนี้
Processor Pentium 4 หรือสูงกว่า
Hard Disk มีที่ว่างอย่างน้อย 10 MB
RAM 256 MB
Operation System Windows XP

3. กฎระเบียบที่ควรทราบ สำหรับผู้ที่จะขอใช้บริการ Internet Trading

ไม่ให้บุคคลอื่นใดใช้หรือเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ลูกค้าใช้ในการซื้อขายล่วงหน้าผ่านอินเทอร์เน็ต และไม่เปิดเผยชุดรหัส ประจำตัวผู้ใช้แก่บุคคลอื่น ซึ่งทำให้บุคคล ดังกล่าวสามารถส่งคำสั่งซื้อขายเข้ามาในระบบรับคำสั่งได้ รวมทั้งต้อง ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขายล่วงหน้า รวมทั้ง การใช้และการต่อเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับระบบการซื้อขาย

ไม่ส่งคำสั่งซื้อขายอันมีลักษณะไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืน หรือไม่เป็นไปตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหากลูกค้ามีการส่งคำสั่งซื้อขายที่เข้าข่ายไม่เหมาะสมเข้า ระบบการซื้อขาย เจ้าหน้าที่ซื้อขาย ของบริษัทสามารถยกเลิกคำสั่งดังกล่าวได้ทันที

ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อคำสั่งซื้อขายที่ส่งเข้าสู่ระบบการซื้อขาย รวมทั้งรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการส่งคำสั่งซื้อขายที่มีลักษณะไม่เหมาะสม และรับผิดชอบถึงผลที่เกิดขึ้นจากการส่งคำสั่ง ซื้อขาย การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลงคำสั่งใดๆผ่านระบบอิน เทอร์เน็ต

ในการซื้อขายล่วงหน้าผ่านอินเทอร์เน็ต ลูกค้าสามารถบันทึก

คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายได้เฉพาะคำสั่งดังต่อไปนี้เท่านั้น
• คำสั่งประเภท Limit Order
• คำสั่งประเภท Stop Order
• คำสั่งประเภท Stop Limit Order

ความต้องการด้านซอฟต์แวร์
ท่านจำเป็นต้องติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ และจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม ดังนี้
Operation System Windows XP หรือสูงกว่า
Internet Explorer เวอร์ชั่น 6.0 หรือสูงกว่า
SUN JVM เวอร์ชัน jre-6u27-windows-i586 ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งาน J-Trader PTA   ดาวน์โหลด

 
 
 
 
 
Username :
Password :